Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI pierwotny.eu spółka z o.o.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w szczególności w odniesieniu do podmiotów, korzystających ze strony internetowej www.pierwotny.eu

 1. Administratorem, który przetwarza Państwa dane osobowe jest pierwotny.eu sp. z o.o., ul. Staromiejska 6 lok. 10d, 40-013 Katowice, NIP: 9542849587, KRS: 0001010854, REGON: 524036251, kapitał zakładowy 5 000 zł, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, telefon: 32 700 01 60, email: pierwotny.eu@gmail.com, zwany dalej Spółką.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe w granicach prawa, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, które wynikają z art. 6 ust. 1 RODO:
  1. osoba, której dane dotyczą (czyli Państwo) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce,
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Spółka przetwarza następujące dane osobowe, które należą do Państwa i dla których podstawa przetwarzania wynika z jednego z litery a-f powyżej: imię i nazwisko/firmę lub nazwę, PESEL/NIP/nr KRS, numer telefonu, adres IP, adres e-mail, adresy do doręczeń/zamieszkania/siedziby (standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj), adresy nieruchomości której dotyczy umowa i jej inne dane, numery rachunku bankowego, dane z KRD i BIG S.A. (w tym w przypadku podmiotów, które wyraziły osobną zgodę). Zakres przetwarzanych danych zależy od tego, jakie dane zostaną przez Państwa podane i jaka jest Państwa relacja ze Spółką. W przypadku korzystania ze strony internetowej Spółki przetwarzane są wyłącznie numery IP użytkowników strony, a w przypadku osób, które skorzystają z formularza – dane konieczne do wysłania wiadomości (tj. firma/ imię i nazwisko, e-mail i nr IP), chyba że podadzą Państwo dobrowolnie większą liczbę danych.
 5. Większość z przetwarzanych przez Spółkę danych to tzw. dane zwykłe – wszystkie inne dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody. Jeżeli zgoda nie jest wymagana dane zwykłe najczęściej przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa wniosek, przed zawarciem umowy, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią. W związku z tym podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania.
 6. Spółka nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, dane osobowe nie są przez Spółkę profilowane i nie podejmuje się na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.
 7. Gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Państwa zgody (punkt 3a powyżej), dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są zaś w celu zawarcia i wykonania umowy, są one przetwarzane przez Spółkę przez okres przedawnienia roszczeń umownych i innych mogą być jednak przetwarzane dłużej w przypadkach, gdy przepisy prawa będą zobowiązywać Spółkę do ich dalszego przetwarzania lub na wypadek, gdyby zgłaszane były wobec Spółki jakiekolwiek roszczenia bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 3 lata.
 8. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub gdy konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym z punktów a – f ust. 3 powyżej), nawet wówczas jednak przekazujemy te dane z zachowaniem zasady adekwatności. Dane te mogą być przekazane następującym podmiotom: podwykonawcom, organom administracji i instytucjom państwowym (takim jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, Krajowy Rejestr Sądowy), innym podmiotom wykonującym dla Spółki usługi (kancelarii prawnej, obsłudze księgowej, kurierom i osobom, które wyraziły na to odrębną zgodę – podmiotom, zajmującym się pośrednictwem kredytowym).
 9. W przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych (przy czym można żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Spółka: jest w posiadaniu nieprawidłowych danych bądź przetwarza dane bez podstawy prawnej do ich przetwarzania, a także w przypadku Państwa sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych lub gdy nie chcą Państwo żądać usunięcia danych z uwagi na późniejszą możliwość wystąpienia potrzeby ich wykorzystania przy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń),
  4. żądania usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,
  5. przenoszenia danych do innego podmiotu,
  6. sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację po Państwa stronie (wobec przetwarzania danych wskazanych w punktach e i f ust. 3 powyżej),
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie wskazanej w punkcie a ust. 3 powyżej lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.